+31620711621 info@hauswaldruhe.com

Algemene Voorwaarden voor verblijf Haus Waldruhe

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERBLIJF IN HAUS WALDRUHE

Toepassingsgebied

I. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op verhuurovereenkomsten voor appartementen als accommodatie, en op alle verdere diensten en leveringen die Haus Waldruhe verzorgt voor de klant.

II. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Haus Waldruhe erkent tegenstrijdige, afwijkende of aanvullende voorwaarden van de klant niet, tenzij Haus Waldruhe schriftelijk akkoord is gegaan met de geldigheid ervan. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer Haus Waldruhe kennis heeft van dergelijke voorwaarden van de klant en de diensten zonder voorbehouden aan hem verleent.

De algemene voorwaarden zijn als volgt:

1. Sluiting, partners en bindendheid van de overeenkomst

I. De overeenkomst wordt gesloten wanneer Haus Waldruhe de aanvraag van de klant accepteert. Het staat Haus Waldruhe vrij om de boeking van de kamer schriftelijk te bevestigen.

II. Onder- of doorverhuur van de verhuurde appartementen en het gebruik voor andere doeleinden is niet toegestaan.

III. Wanneer een derde persoon de boeking uitvoert voor de klant, is hij ten opzichte van Haus Waldruhe aansprakelijk als besteller, samen met de klant als hoofdelijke schuldenaar.

2. Diensten, prijzen, betaling, verrekening

I. Haus Waldruhe heeft de plicht om de appartementen die de klant heeft geboekt beschikbaar te houden en de overeenkomen diensten te leveren.

II. De klant heeft de plicht om de geldende dan wel overeengekomen accomodatieprijzen te betalen voor de verhuur van de appartementen en voor de overige diensten waar hij gebruik van maakt. Dit geldt ook voor diensten die Haus Waldruhe levert aan derden of kosten die Haus Waldruhe voor derden maakt, wanneer de klant deze heeft aangevraagd dan wel heeft veroorzaakt.

III. Wanneer de klant naderhand een vermindering van het aantal geboekte appartementen, een vermindering van de geleverde diensten of een verkorting van de verblijfsduur wenst, kan Haus Waldruhe de toestemming hiervoor afhankelijk maken van een prijsverhoging voor de appartementen en/of de overige diensten. Wijzigingen dienen schriftelijk overeengekomen te worden.

IV. De overeengekomen prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting. Wanneer het omzetbelastingtarief dat op de betreffende contractuele diensten van toepassing is na sluiting van de overeenkomst hoger of lager wordt, worden de prijzen hierop aangepast. Wanneer de periode tussen het sluiten van de overeenkomst en het vervullen van de overeenkomst conform de bepalingen in de overeenkomst langer dan vier maanden is, en wanneer de algemene prijs die Haus Waldruhe in rekening brengt voor dergelijke diensten hoger wordt, dan kan Haus Waldruhe de contractueel overeengekomen prijs met een gepast bedrag, maar maximaal met 5% verhogen.

V. Haus Waldruhe heeft het recht om de prijzen te verhogen wanneer er gemeentebelastingen (cultuurbelasting, kuurbelasting etc.) op het verblijf worden geheven. De prijsverhoging blijft beperkt tot de kosten voor de bovengenoemde belastingen.

VI. De facturen van Haus Waldruhe dienen – tenzij uitdrukkelijk andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen – onmiddellijk na ontvangst van de factuur te worden betaald, zonder aftrek. Haus Waldruhe heeft te allen tijde het recht om onmiddellijke betaling van achterstallige betalingen te eisen. Bij betalingsachterstanden heeft Haus Waldruhe het recht om bij bedrijven een achterstandsrente van 10% en bij particulieren een achterstandsrente van 5% van de basisrentevoet te eisen. Haus Waldruhe behoudt zich het recht voor om aan te tonen dat er sprake is van grotere schade.

VII. In gemotiveerde gevallen (bijvoorbeeld een betalingsachterstand van de klant of een uitbreiding van de omvang van de overeenkomst) heeft Haus Waldruhe het recht om de in de overeenkomst genoemde vooruitbetaling te verhogen of een hogere waarborgsom te eisen ter hoogte van de te verwachten verblijfskosten.

VIII. Haus Waldruhe heeft verder het recht om aan het begin en gedurende het verblijf van de klant een gepaste vooruitbetaling of een waarborgsom te eisen, wanneer deze niet overeenkomstig de bovenstaande regelingen al is betaald.

IX. De klant kan alleen middels een onbetwiste of rechtsgeldige claim verrekening of vermindering vragen van een claim van Haus Waldruhe.

3. Opzegging door de klant (afmelding, annulering)

I. Voor opzegging van de verblijfsovereenkomst door de klant is voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van Haus Waldruhe. Zonder toestemming van Haus Waldruhe heeft de klant bij niet-gebruikte appartementen de plicht om 90% van de contractueel overeengekomen overnachtingsprijs met of zonder ontbijt te betalen. De klant heeft het recht om aan te tonen dat de bovenstaande betaling of de gevraagde hoogte ervan niet terecht is.

II. Wanneer Haus Waldruhe en de klant een datum zijn overeengekomen tot welke de overeenkomst kosteloos kan worden opgezegd, kan de klant tot die datum de overeenkomst opzeggen zonder dat Haus Waldruhe hierbij betaling of schadevergoeding kan eisen. Het recht op opzegging voor de klant komt te vervallen wanneer hij voor de overeengekomen datum geen gebruik maakt van zijn recht op opzegging ten opzichte van Haus Waldruhe. Tot 2 maanden voor de aankomstdatum kan kosteloos geannuleerd worden. Tot 1 week voor aankomst wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht en vanaf 1 week voor aankomst wordt het volledige bedrag van de boeking in rekening gebracht. 

III. Diensten van derden of extra diensten (taarten, bloemen, boodschappen et cetera) die door annulering van de klant komen te vervallen, dienen door de klant volledig te worden betaald.

4. Opzegging door Haus Waldruhe

I. Wanneer er is overeengekomen dat de klant binnen een bepaalde periode het recht heeft om de overeenkomst kosteloos op te zeggen, heeft Haus Waldruhe in deze periode ook het recht om de overeenkomst op te zeggen wanneer andere klanten een aanvraag doen voor een van de appartementen die door middel van de overeenkomst zijn geboekt.

II. Wanneer een vooruitbetaling die onderling is overeengekomen, of die voortvloeit uit deze algemene voorwaarden, niet tijdig wordt gedaan, heeft Haus Waldruhe eveneens het recht om deze overeenkomst op te zeggen. Daarnaast kan Haus Waldruhe schadeclaims indienen tegen de klant.

III. Haus Waldruhe heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, wanneer er bijvoorbeeld sprake is van de volgende situaties:

  • Overmacht of andere omstandigheden waarop Haus Waldruhe geen invloed heeft, maken de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk.
  • Bij het boeken van appartementen en ruimten worden met opzet verwarrende of onjuiste gegevens vermeld die essentieel zijn voor de overeenkomst, bijvoorbeeld persoonsgegevens van de klant of gegevens over het doel van het verblijf.
  • Haus Waldruhe heeft een gegronde reden om aan te nemen dat gebruikmaking van de diensten een probleemloze bedrijfsvoering, de veiligheid of het openbare aanzien van Haus Waldruhe in gevaar kan brengen, zonder dat dit is toe te schrijven aan de directie of organisatie van Haus Waldruhe.
  • Het doel of de aanleiding voor het verblijf is onrechtmatig.
  • Er wordt inbreuk gemaakt op punt II. 2. van deze algemene voorwaarden.
  • Haus Waldruhe wordt gesloten.
  • De klant heeft als schuldenaar onder ede inzicht gegeven in zijn financiële situatie.
  • Er is een faillissement of surseance van betaling aangevraagd met betrekking tot het vermogen van de klant.
  • Klant veroorzaakt op enige wijze overlast op andere klanten in Haus Waldruhe.

5. Beschikbaarstelling, overhandiging en teruggave van appartementen

I. De klant verkrijgt geen recht op de beschikbaarstelling van bepaalde appartementen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

II. Geboekte appartementen staan op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur ter beschikking voor de klant. De klant heeft geen recht op een eerdere beschikbaarstelling. Gasten die voor 15.00 aankomen krijgen zo vroeg als mogelijk is toegang tot hun appartementen, afhankelijk van de beschikbaarheid.

III. Op de overeengekomen dag van vertrek dienen de appartementen uiterlijk om 10.00 uur aan Haus Waldruhe ter beschikking te worden gesteld, zonder dat hier bagage van de klant in is achtergebleven. Na dit tijdstip kan Haus Waldruhe voor langer gebruik van de kamer tot 18.00 uur een bedrag van EUR 75,- in rekening brengen, en vanaf 18.00 uur een bedrag van 100%. Haus Waldruhe behoudt zich het recht voor op eventuele verdere schadeclaims. De klant kan zijn bagage tot aan diens vertrek achterlaten in de daarvoor aangewezen bagageruimte.

6. Aansprakelijkheid van Haus Waldruhe

I. Haus Waldruhe is aansprakelijk voor al zijn verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Schadevergoedingsclaims van de klant zijn uitgesloten. Dit geldt niet bij schade die voortvloeit uit de schending van leven, lichaam of gezondheid wanneer Haus Waldruhe op deze schending invloed heeft, bij overige schade die berust op schending van plichten door Haus Waldruhe als gevolg van opzet of grove nalatigheid, en bij schade die berust op schending van typische plichten uit de overeenkomst door Haus Waldruhe als gevolg van opzet of grove nalatigheid. Een schending van plichten door Haus Waldruhe staat gelijk aan die van een wettelijk vertegenwoordiger of agent. Wanneer er verstoringen of gebreken zijn in de dienstverlening van Haus Waldruhe, is Haus Waldruhe vanaf het moment dat het hiervan kennisneemt of hier door een rechtstreekse klacht van de klant op wordt gewezen, verplicht om de situatie te verhelpen. De klant heeft de plicht om alles te doen wat hij redelijkerwijs kan doen om bij te dragen aan het verhelpen van de verstoring, en om de potentiële schade zo beperkt mogelijk te houden.

II. Haus Waldruhe is conform de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor voorwerpen die in Haus Waldruhe worden binnengebracht. Geld, waardepapieren en kostbaarheden kunnen worden afgegeven bij de directie en wordt bewaard in de kluis. Haus Waldruhe raadt aan om gebruik te maken van deze mogelijkheid.

III. Wanneer de klant – al dan niet tegen betaling – de beschikking krijgt over een parkeerplaats in de hotelgarage of op een hotelparkeerplaats, vloeit hieruit geen bewaarnemingsovereenkomst voort. Haus Waldruhe is niet aansprakelijk bij verlies of beschadiging van voertuigen die op Haus Waldruheterrein worden geparkeerd of gerangeerd en de inhoud daarvan, tenzij hierbij sprake is van opzet of grove nalatigheid. Met betrekking tot de uitsluiting van schadeclaims van de klant gelden mutatis mutandis de bepalingen onder VII 1. van deze algemene voorwaarden.

IV. Wekverzoeken worden door Haus Waldruhe uiterst zorgvuldig behandeld. Met betrekking tot de uitsluiting van schadeclaims van de klant geldt mutatis mutandis punt VII 1. van deze algemene voorwaarden. Nieuws, post en leveringen voor gasten worden zorgvuldig behandeld. Haus Waldruhe zal deze bezorgen, bewaren en – op verzoek en tegen betaling – nazenden.

V. Alle claims tegen Haus Waldruhe verjaren in principe na een jaar na het begin van de kennisafhankelijke reguliere verjaartermijn in § 1489 van het Oostenrijks burgerlijk wetboek ABGB. Schadeclaims verjaren kennisonafhankelijk na drie jaar na het tijdstip van het schadevoorval. De verjaringsverkortingen gelden niet bij claims die berusten op een schending van plichten door Haus Waldruhe of zijn agenten als gevolg van opzet of grove nalatigheid of op een schending van leven, lichaam of gezondheid.

7. Slotbepaling

I. Wijzigingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden voor verblijven in Haus Waldruhe dienen schriftelijk overeengekomen te worden. Dit geldt ook voor het ongedaan maken van de schriftelijkheidseis. Eenzijdige wijzigingen of aanvullingen door de klant zijn ongeldig.

II. Plaats van uitvoering en betaling is Mallnitz (Spittal a/d Drau).

III. Juridische handelsgeschillen – ook bij cheque- en wisselgeschillen – worden uitsluitend beslecht voor de bevoegde rechtbank voor Mallnitz (Spittal a/d/ Drau). Wanneer een contractpartner voldoet aan de voorwaarde in Oostenrijkse wetboek burgerlijk procesrecht (ZPO) en geen algemene bevoegde binnenlandse rechtbank heeft, worden geschillen beslecht voor de bevoegde rechtbank voor Mallnitz (Spittal a/d/ Drau)

IV. Er is uitsluitend Oostenrijks recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag en het internationaal privaatrecht is uitgesloten.

V. Wanneer afzonderlijke bepalingen in deze algemene voorwaarden voor hotelverblijven ongeldig of nietig zijn of worden, dan wordt de geldigheid van de overige bepalingen hier niet door aangetast. Voor het overige gelden de wettelijke voorschriften.